Košík

Košík

Váš košík je prázdny

Reklamačný poriadok

Práva z vadného plnenia sú uvedené v Občianskom zákonníku v §2161 a ďalších.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady, prejaví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci.

Ohľadom záruky za akosť predávajúci týmto kupujúceho informuje, že záručná doba je u kabelky 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Na externé zdroje nabíjania (tzv. Power banky) však poskytuje predávajúci kvôli ich prirodzenej obmedzenej životnosti a postupne klesajúcu výdrže záruku za akosť len 10 mesiacov od prevzatia tovaru.

Kupujúci má okrem iného nižšie uvedené práva:
V prípade, že je vada tovaru podstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 •          Odstránenie vady dodaním novo veci alebo veci chýbajúce
 •          Odstránenie vady opravou veci
 •          Poskytnutie primeranej zľavy
 •          Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zvolený variant oznámi zákazník pri uplatnení reklamácie a táto informácia bude zapísaná do reklamačného protokolu.

V prípade, že je vada tovaru nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má zákazník na výber z nasledujúcich možností:

 •          Odstránenie chyby
 •          Poskytnutie primeranej zľavy


Právo z vadného plnenia sa nevzťahuje:

 •      na vady vzniknuté bežným používaním
 •      nesprávnym použitím výrobku
 •      nesprávnym skladovaním
 •      na vady vzniknuté mechanickým poškodením a opotrebovaním či živelnými prvky (voda, piesok, oheň, atď.)


Podmienkou možnosti uplatnenia reklamácie je tiež to, že po celú dobu trvania záručnej doby do produktu nezasiahne (napr. Formou úprav alebo opráv) žiadna osoba, ktorá k tomu nie je výslovne poverená predávajúcim

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Táto vada je vyznačená na predajnom doklade.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol alebo je sám spôsobil. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Vybavenie reklamácie
Kupujúcim sa odporúča v prípade reklamácie výrobku zakúpeného na webovej stránke www.ladybag.sk postupovať nasledujúcim spôsobom:

 1.  informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom alebo písomne ​​na vyššie uvedené adresy
 2.  tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na našu adresu a do zásielky vložte vyplnený vzorový formulár na uplatnenie reklamácie (obsahujúce dôvod reklamácie, presný popis vady, prípadne dôkaz prejavu chyby, ktorá vzniká iba občas, kontaktné informácie (telefón, e- mail), špecifikáciu práv, ktoré chcete v súvislosti s reklamáciou uplatniť atď.) a tiež originál predajného dokladu. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné dodať všetky súčasti zakúpeného tovaru. Pre istotu Vám odporúčame zaslať s tovarom všetko, čo ste pri nákupe od nás dostali. Zásielka s reklamovaným tovarom by mala byť dodaná v riadnom bezpečnom obale ako cenný balík (nie dobierkou)