Košík

Košík

Váš košík je prázdný

Reklamační řád

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a neprodleně nás kontaktovat. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit

 • písemnou formou na e-mail: ladybag@ladybag.cz (nejrychlejší řešení)
 • nebo korespondenční poštou na adresu: Příkop 843/4 I 602 00 Brno I Česká republika
 • nebo telefonicky (když potřebujete poradit jak postupovat):00421 940 237 250

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v §2161 a dalších.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

 • Ohledně záruky za jakost prodávající tímto kupujícího informuje, že záruční doba je u kabelky 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Na externí zdroje nabíjení (tzv. power banky) však poskytuje prodávající kvůli jejich přirozené omezené životnosti a postupně klesající výdrže záruku za jakost jenom 10 měsíců od převzetí zboží.   

Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

 • V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
  • Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
  • Odstranění vady opravou věci
  • Poskytnutí přiměřené slevy
  • Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

 • V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
  • Odstranění vady
  • Poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje:

 • na vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
 • na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnými prvky (voda, písek, oheň atd.)

Podmínkou možnosti uplatnění reklamace je také to, že po celou dobu trvání záruční doby do zboží nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného na webové stránce www.ladybag.cz postupovat následujícím způsobem:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem anebo písemně na výše uvedené adresy
 • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu a do zásilky vložte vyplněný vzorový formulář pro uplatnění reklamace (obsahující důvod reklamace, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit atd.) a také originál prodejního dokladu. Spolu s reklamovaným zbožím je zapotřebí dodat veškeré součásti zakoupeného zboží. Pro jistotu Vám doporučujeme zaslat se zbožím vše, co jste při nákupu od nás obdrželi.

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou)